פרק א': שם, מטרות, סמכויות וחברות:

1.שם העמותה ומענה:

א. שמה: אגודה לבריאות הציבור (ע"ר)

ב. מענה: כפר עציון 27, ירושלים 93392

2. מטרות העמותה וסמכויותיה:

 1. הקמת או עזרה בהקמת או הפעלה או עזרה בהפעלת מסגרות לאבחון (כולל שירותי מעבדה), למניעה, התערבות, טיפול, יעוץ, שיקום, השמה, ליווי, דיור מוגן, תעסוקה מוגנת, חברה, ואפוטרופסות לחולים, נכים ומוגבלים מכל סוג, גיל, מין, וללא הפליה בין גזע, דת, או לאום.
 2. בקרה, מעקב, והערכה לגבי כל הפעולות הרשומות בסעיף זה בתחום הבריאות, או שיש להן השלכה בריאותית, כולל שירותי אבחון (כולל שירותי מעבדה), מניעה, התערבות, טיפול, יעוץ, שיקום, ליווי, דיור מוגן, תעסוקה מוגנת, חברה, ואפוטרופסות; יצור ועיבוד מזון ושתייה לסוגיהן (כולל מי שתייה);מכשור עזר ואבזור בתחום הבריאות, מכשור לטיפול ואבחון, תרופות, מוצרי בריאות, ותכשירים קוסמטיים או שיש להם השפעה על הבריאות; בריכות שחיה, מתקנים, שירותים ופעולות שיש בהם סיכון בריאותי.
 3. ביצוע ועזרה לביצוע פעולות  בתחומים הארגוניים, המנהליים, המחשוביים, והכספיים הקשורים לבריאות, לשירותי בריאות ולשירותים פרה-רפואיים (עובדי מקצועות הבריאות), לרבות יעוץ, הכוונה והכשרה.
 4. פיתוח תודעה של שמירה על הבריאות בקרב הציבור.
 5. ביצוע ועזרה לביצוע הערכות, בקרה וסקרים.
 6. אספקת מכשירי עזר ואביזרים למטרות בריאותיות, וציוד לאבחון, טיפול ושיקום, כולל למסגרות דיור מוגן, שיקום, תעסוקה וחברה לנכים.
 7. עזרה לנזקקים בתחום הבריאות.
 8. איסוף, פיתוח, ועיבוד מידע והפצתו כולל בתחומי הארגון, המנהל והכספי, תרגום והפצת ספרות בתחום הבריאות.
 9. הקמת או עזרה בהקמת או הפעלה או עזרה בביצוע פעולות לצורך השתלה, כולל ניהול, ארגון, מתן שירות, פיקוח, איסוף ועיבוד מידע ומחקר.
 10. ביצוע פעולות, עזרה ועידוד איכות וקידום חיים ואיכותם של כלל האזרחים במערכת הבריאות, הרווחה, החינוך ואיכות הסביבה ו/או קידום בריאות הציבור, לרבות סיוע לפעולות רישוי ואבטחת איכות במוצרים ושירותים להם היבט בריאותי ו/או פעולות של רווחת הפרט והחברה.
 11. ביצוע עזרה ועידוד כל פעולה אחרת בתחום הבריאות עליה יחליט הועד המנהל של האגודה.

3. כשירות לחברות

כל אדם חוץ מקטין כשיר להיות חבר בעמותה.

4. קבלת חברים:

א. מייסדי העמותה הם חבריה הראשונים.

ב. כל אדם אחר הרוצה להיות חבר בעמותה יגיש לוועד העמותה בקשה בנוסח זה:

"אני_______________ נושא ת.ז _______________ 

יליד ___________________

מעני_________________________________________

מבקש להיות חבר בעמותה.

מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי, ואם אתקבל כחבר לה, הריני מתחייב למלא אחרי הוראות התקנון ואחרי החלטת מוסדותיה של העמותה".

ג. ההחלטה בדבר קבלתו או אי קבלתו של אדם כחבר בעמותה נתונה בידי ועד העמותה. סירב הועד לקבל את המבקש רשאי הוא לערור על סירוב זה לפני האסיפה הכללית הקרובה.

5. סמכויותיו וחובותיו של חבר:

חבר העמותה זכאי להשתתף בכל אסיפה כללית שלה והוא זכאי לבחור ולהיבחר לכל מוסד    ממוסדותיה; הוא חייב לשלם את דמי החבר והתשלומים האחרים שוועד העמותה יטיל עליו.

 

6. הפסקת חברות:

החברות בעמותה נפסקת:

 1. במותו של חבר.
 2. בפרישה מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד העמותה לפחות שלושים יום לפני הפרישה.
 3. בהוצאה מן העמותה כאמור בסעיף 7.
 4. נעדר ברציפות משלוש אסיפות כלליות ללא מתן הסבר להנחת דעתו של הועד ובלבד שנשלחה לו התראה לאחר היעדרות רצופה משתי אסיפות כלליות ובה התבקש להסביר את היעדרותו.

7. הוצאת חבר מן העמותה:

 1. האסיפה הכללית של העמותה רשאית, לפי הצעת הועד או ועדת ביקורת, להוציא חבר מהעמותה אם –
 1. אינו מקיים התחייבות כספית המוטלת עליו לגבי העמותה, ובלבד שניתנו לו לפחות שתי אזהרות בכתב מאת הועד ושחלפו לפחות שלושים יום בין אזהרה לאזהרה;
 2. מתרשל בקביעות במילוי הוראות תקנון זה או החלטותיו של מוסד ממוסדות העמותה, או מסרב למלאן;
 3. פועל בניגוד למטרות העמותה;
 4. הורשע על עבירה שיש עמה לקלון;
 1. לא יציע הועד או ועדת הביקורת להוציא חבר, אלא מן הטעמים שפורטו בתקנון ולאחר שניתנה לחבר הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו; ולא תחליט האסיפה הכללית על ההוצאה אלא לאחר שניתנה לחבר הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפניה.

 

8. השעיה:

הוגשה הצעה להוציא חבר מהעמותה, רשאי הועד להשעותו עד להחלטת האסיפה הכללית  מהשתתפות בפעולות העמותה ומהשתתפות במוסדות העמותה; דחתה האסיפה הכללית את ההצעה להוציא החבר, חוזר החבר למלוא זכויותיו בעמותה.

9. קיום חיובים:

השעיה והפסקת חברות אינן פוטרות מקיום ההתחייבויות הכספיות שהיו מוטלות על החבר ערב ההפסקה או ההשעיה.

10. פרק ב': הארגון

 1. לעמותה תהיה אסיפה כללית, ועד, וועדת בקורת ויכול שיהיו לה מוסדות נוספים כאמור בתקנונה.
 2. האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת הביקורת ימונה רואה חשבון או גוף שאושר לעניין זה בידי הרשם (להלן הגוף המבקר).

11. אסיפה כללית רגילה

 1. אסיפה כללית רגילה של העמותה תתקיים אחת לשנה, ולא יאוחר מחמישה עשר חדש לאחר יום האסיפה הכללית הרגילה הקודמת. יומה שעתה ומיקומה של האסיפה הכללית יקבעו בידי ועד העמותה.

אסיפה שלא מן המניין

 1. הועד רשאי לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין כל אימת שהדבר נראה לו; הוא חייב לכנסה לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת, הגוף המבקר או של עשירית מחברי העמותה.
 2. לא כונסה אסיפה כללית בהתאם להוראות סעיף זה רשאי הרשם לכנסה או למנות אדם שיכנס אותה.

 

12. סדר יומה של האסיפה הכללית:

הודעה על אסיפה כללית וכן דרישה לכנסה, תפרט את סדר יומה, עניין שלא נכלל בסדר   היום ולא ידון באסיפה, אלא אם נכחו בה שלושה רבעים מחברי העמותה, והסכימו שהעניין יעמוד בה לדיון.

13. תפקידיה של אסיפה כללית רגילה:

על אסיפה כללית רגילה לשמוע דין וחשבון מפעולות הועד ומפעולות ועדת הביקורת, לדון בהם ובדין וחשבון הכספי והמאזן שהוגשו לפני האסיפה, להחליט על אישורם או על אי אישורם, לבחור ועד וועדת בקורת ולעסוק בכל עניין אחר שיקבע הועד ויציין בהזמנה לאסיפה.

14. הזמנה ומנין:

 1. אסיפה כללית תהא חוקית אם נשלחה הודעה לחברי העמותה על מועד כינוסה לפחות שבוע לפני אותו מועד, ואם ישתתף באסיפה בעת תחילתה, לפחות שליש מחברי העמותה.
 2. לא היה מנין חוקי במועד שנקבע לכינוס האסיפה, תידחה האסיפה לשעה באותו מקום, אלא אם נקבע מועד אחר בהודעה שפורסמה בסעיף קטן א' ובמועד כאמור תהיה האסיפה חוקית בכל מספר של משתתפים.
 3. במידת הצורך, יכול יו"ר העמותה להחליט על דרך קיום ישיבת אסיפה כללית מרחוק, תוך שימוש באמצעים אלקטרוניים המאפשרים לראות ולשמוע את החברים וכלל משתתפי האסיפה הכללית, וזאת כאמור ללא נוכחות פיזית של כל המשתתפים ו/או חלקם, ובלבד שלא יהיה בכך כדי למנוע את כינוס האסיפה הכללית.

15. יושב ראש ומזכיר לאסיפה:

כל אסיפה כללית תבחר לה, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר. לא בחרה בהם או באחד מהם, יכהנו בתפקידים אלה יו"ר הועד ומזכירו, לפי העניין.

16. הצבעות:

ההצבעות באסיפה הכללית הן בהרמת ידיים. לפי דרישת רבע לפחות מהחברים הנוכחים באסיפה והזכאים להצביע תהיה ההצבעה חשאית. 

17.קולות:

כל חבר זכאי לקול אחד בלבד; ואולם הועד רשאי, לפני תחילת האסיפה להחליט, כי החברים המפגרים בסילוק התשלומים המוטלים עליהם, עובר לפתיחת האסיפה, לא יהיו זכאים להצביע.

18.הרוב:

החלטות האסיפה הכללית מתקבלות ברוב דעות; היו הדעות שקולות- לא נתקבלה ההצעה.

19. דחיית המשך האסיפה:

יושב ראש האסיפה הכללית רשאי, בהסכמת האסיפה, לדחות את המשך האסיפה והוא חייב לדחותה למועד אחר אם יידרש לעשות זאת על ידי רוב החברים הנוכחים באסיפה.

20. הועד:

 1. ועד העמותה הוא המוסד המנהל המבצע שלו ובידו כל הסמכויות שלא יוחדו למוסד אחר ממוסדותיה.
 2. מספר חברי הועד יהיה לפי החלטת האסיפה הכללית, אך לא פחות משלושה; הועד יבחר מבין חבריו יושב ראש, גזבר ומזכיר.

21. תקופת כהונתו של הועד:

הועד יכהן עד שייבחר באסיפה כללית רגילה ועד חדש, אולם אסיפה כללית שלא מן המניין רשאית להחליף את הועד, או כל אחד מחבריו, לפני תום תקופת כהונתו, והועד או חבר שנבחר כאמור יכהן עד תקופת כהונתו הרגילה של הועד או החבר שבמקומו נבחר.

22. התפטרות:

חבר ועד רשאי להתפטר מכהונתו על ידי הועדה בכתב לועד.

חבר ועד יחדל לכהן אם יוכרז פסול דין או פושט רגל. 

23. ירידת מספר חברי הועד:

פחת מספר חברי הועד, לפני תום תקופת כהונתו, עד לפחות משלושה, יכנסו חברי הועד   הנשארים, תוך חמישה עשר יום מהיום שבו נודע להם על כך, אסיפה כללית שלא מן המניין לשם השלמת הרכב הועד; חברי הועד שנבחרו כאמור, יכהנו עד תום תקופת כהונתו של הועד אליו נבחרו. כל עוד שלא נבחרו חברים חדשים כאמור, יהיו פעולות הועד והחלטותיו תקפות למרות הרכבו החסר.

24. הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, הזמנה להן, המניין הדרוש להן ודרך ניהולו.

25. החלטות:

החלטות הועד מתקבלות ברוב דעות; היו הדעות שקולות- תינתן ליו"ר הועד זכות הכרעה בקול נוסף.

26. הסמכת חברי ועד:

הועד רשאי להסמיך מחברי הועד ומי שאינם חברי הועד לבצע בשמו פעולות שהן בתחום סמכותו ולחתום בשם העמותה על כל מסמך הקשור בפעולות אלה, ובלבד שהם נמנים על חברי העמותה ועובדיה, הכל בהתאם להחלטות הועד.

27. הגבלה על העברת מקרקעין:

לא ימכור הועד מקרקעין של העמותה, לא יחכירם או ישאילם לתקופה של חמש שנים או יותר, לא ישכירם בשכירות המוגנת עפ"י חוקי הגנת הדיור, לא ימשכנם ולא יעבירם בכל דרך אחרת, אלא באישור האסיפה הכללית.

העמותה תנהל פנקס חברי הועד ותרשום בו שמו של כל אחד מהם, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת כהונתו ותהליך פקיעתו. 

 

א. לא יכהן כחבר ועד –

 1. מי שאינו חבר בעמותה.
 2. מי שמשרת את העמותה בשכר.
 3. תאגיד, אולם יכול לכהן כחבר הועד נציג של תאגיד החבר בעמותה, גם אם הנציג עצמו אינו חבר בה.

 

30. ועדת ביקורת:

ועדת ביקורת תבחר באסיפה כללית רגילה ותמנה לא פחות משלושה חברים, הוראות  סעיפים 21-26 יחולו גם על ועדת הביקורת בשינויים מתאימים. 

31. לא יכהן חבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר מי שמשרת את העמותה בשכר שלא כחבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר.

32. לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הועד וכחבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר.

 33.

 1. עמותה חייבת לנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיה ומצבה הכספי.
 2. ועדת הביקורת או הגוף המבקר תבדוק את חשבונות העמותה ותמליץ לפני האסיפה הכללית על אישורם או על אי אישורם.
 3. כל חבר של הועד, של ועדת הביקורת או של הגוף המבקר, רשאי לעיין בכל עת בפנקסי החשבונות של העמותה ובמסמכים המתייחסים אל הרשום בהם ולקבל מכל חבר הועד ומכל עובד העמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרושים לדעתו למילוי תפקידיו.

34. תוקף פעולות:

פעולות של חבר ועד או חבר הביקורת יהא להן תוקף על אף כל פגם שנתגלה לאחר מכן   בבחירתם או בכשירותם.

35. תפקידי המזכיר והגזבר:

 1. המזכיר, בנוסף לתפקידים שיוטלו עליו ע"י האסיפה הכללית, הועד או ועדת הביקורת אחראי ל
 1.  כינוס הועד בתדירות של אחת לחודש לפחות או בכל תדירות אחרת שהועד יקבע.
 2. ניהול פנקס החברים.
 3. מעקב אחרי ביצוע החלטותיהם של מוסדות העמותה.
 4. כינוס האסיפה הכללית והבאת כל העניינים בפניה, בהתאם להוראות בתקנון.
 5. קבלת בקשות למענקים בהתאם לנוהל שיקבע ע"י הועד, והגשתם לועד.

 

 1. הגזבר, בנוסף לתפקידים שיוטלו עליו ע"י האסיפה הכללית, הועד או ועדת הביקורת אחראי ל:
 1. ניהול תקין של מערכות הכספים של העמותה.
 2. פיקוח על ניהול החשבונות, לרבות וידוא של התאמת החשבונות בבנקים אחת

לחודש ותקינות הרישומים הכספיים בפנקסי העמותה.

 1. מדיניות ההשקעות של העמותה, בהתאם עם שאר חברי הועד.
 2. הגשת מאזן שנתי לא יאוחר מארבעה חדשים מתום שנת התקציב.
 3. מתן המענקים שאושרו על ידי הועד, ולצורך זה יהיה זכאי לקבל דיווח כספי מדי

ארבעה חדשים על ההוצאות השוטפות של הפרויקט, דו"ח כספי מפורט מאושר ע"י רואה חשבון בתום הפרויקט, ודיווח מפורט על ביצוע הפרויקט.

36. פרוטוקולים:

 1. בכל אסיפה ינוהל פרוטוקול שיכיל את החלטותיה; הפרוטוקול ייחתם על ידי יו"ר האסיפה ומשנחתם כאמור יהיה ראיה לכאורה לתוכנו. דין העתק או נסח ממנו, מאושר בידי יו"ר האסיפה או בידי שניים מחברי הועד, כדין מקורו.
 2. הועד וועדת הביקורת ינהלו כל אחד ספר פרוטוקולים בו יושמו פרוטוקולים מישיבותיהם וכל ההחלטות שנתקבלו בהן. כל חבר ועד וחבר הביקורת רשאי, בכל עת סבירה, לעיין בכל אחד מספרי הפרוטוקולים.

37. סדרי נוהל:

הועד וועדת הביקורת יקבעו את סדרי הנוהל של עבודתם ככל שלא נקבעו באסיפה הכללית או בתקנון.

38. מוסדות נוספים:

האסיפה הכללית רשאית להקים מוסדות נוספים בעמותה. עשתה כן תקבע בהחלטה בדבר הקמתם את תפקידיהם, סמכויותיהם, הרכבת סדרי הנוהל שלהם.

38 (1) ביטוח ושיפוי:

א (1) שיפוי נושא משרה בעמותה – שיפוי נושא משרה בעמותה יתבצע בהתאם להוראות סעיף 260 לחוק החברות תשנ"ט-1999 (להלן: חוק החברות), עקב פעולתו של נושא משרה בעמותה בתוקף היותו של אדם  נושא משרה ובהתחשב בסייגים הקבועים סעיף 345 יג' לחוק החברות בגין:

חבות שניתנה בפסק דין שניתן לטובת אדם אחר. 

הוצאות התדיינות בגין חקירה כשלא הוגש כתב אישום.

הוצאות התדיינות בגין חקירה כשלא הוגש כתב אישום אך ניתן קנס כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת מחשבה פלילית. 

הוצאות התדיינות בהליך שנפתח על ידי העמותה או אדם אחר. 

הוצאות התדיינות באישום פלילי שהסתיים בזיכוי או הרשעה בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית

הפרת חובת אמונים כלפי העמותה ובתנאי שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד להניח של יפגע בחברה. 

הפרת חובת זהירות שנעשתה ברשלנות ולא בפזיזות או בכוונה. 

א(2) למרות האמור לעיל לא יינתן שיפוי במקרים בהם נעשתה הפעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין או עבור קנס או כופר שהוטל על נושא המשרה.

ב(1) ביטוח נושא משרה בעמותה – ביטוח נושא משרה יתבצע בהתאם להוראות סעיף 261 לחוק החברות בגין:

הפרת חובת זהירות שנעשתה ברשלנות אך לא בפזיזות או בכוונה כלפי העמותה או אדם אחר. 

הפרת חובת אמונים בתום לב עם יסוד סביר להניח שלא תיפגע טובת החברה.

חבות כספית לטובת אדם אחר. 

ב(2) למרות האמור לעיל לא יבוטח נושא משרה בעמותה במקרים בהם נעשתה הפעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין או בשל קנס או כופר שהוטל על נושא המשרה. 

פרק ג': סניפים

39. סניפים:

הועד רשאי להקים סניפים ובלבד שלא יוקם סניף נוסף במקום שכבר פועל בו סניף אלא    באישור האסיפה הכללית.

40. תחולת ההוראות על סניפים:

הוראות התקנון לעניין העמותה יחולו גם על כל סניף מסניפיה בשינויים המחויבים.

41. הסמכות ועד סניף:

ועד העמותה רשאי להעביר מסמכויותיו, כולן או מקצתן, לוועד הסניף בכל עניין הנוגע לפעולות העמותה במקום בו הוקם סניף. תקפה של העברה כזאת הוא עד האסיפה הכללית  הקרובה של העמותה אלא אם חזרה ואישרה האסיפה את ההעברה.

42. חיסול סניף

סניף של העמותה יחוסל על פי החלטת אסיפה כללית של העמותה, או על פי החלטת ועדת  הביקורת שאושרה על ידי ועד העמותה.

פרק ד': שונות

 

43. איסור חלוקת רווחים

 

העמותה איננה עמותה למטרת רווחים או מסחר, ולא תחלק דיבידנדים או רווחים בכל צורה שהיא לחבריה.

44. שינוי התקנון:

האסיפה הכללית רשאית לשנות את התקנון ובלבד שבהזמנה אליה פורש הדבר בסדר היום, וההחלטה בדבר השינוי נתקבלה באסיפה ברוב קולות של הזכאים להצביע בה.

45. פירוק העמותה:

 1. עמותה- רשאית באסיפה כללית להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים; ההחלטה טעונה של שני שלישים מן המצביעים באסיפה, שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה של 21 ימים מראש תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על הפירוק.
 2. החליטה האסיפה הכללית על פירוק מרצון, תמנה מפרק או מפרקים לביצוע הפירוק;

מינתה יותר ממפרק אחד, כל פעולה לפי הסמכויות הנתונות למפרק תבוצע על ידי המפרקים יחד, אלא אם החליטה האסיפה הכללית על דרך אחרת.

 1. האסיפה הכללית רשאית לקבוע שכרו של מפרק.
 2. מיום תחילת הפירוק יעברו סמכויות הועד ותפקידו למפרק.
 3. חבר העמותה וכל עובד מעובדיה חייב למפרק, לפי דרישותיו, כל ידיעה שיש לו בנוגע לעסקי העמותה וכל מסמך ופנקס לה המצוי ברשותו; ורשאי המפרק לדרוש אימותם של הידיעה, המסמך או הפנקס על ידי תצהיר.
 4. לביצוע הפירוק יעשה המפרק את הפעולות הבאות:
 1. יממש את כל נכסי העמותה, או את החלק הניתן למימוש מבלי להאריך את תקופת הפירוק ללא תועלת מעשית.
 2. יגבה את כל החובות המגיעים לעמותה, מחברים ומשאינם חברים.
 3. יפרע את חובות העמותה לרבות ההוצאות הכרוכות בפירוק.
 1. השלים המפרק את הפירוק כאמור, יועיד תוך שלושים יום אסיפה כללית מסיימת של העמותה ויביא בפניה דין וחשבון סופי על-ידי רואה-חשבון.
 2. רכושה של העמותה שנשאר לאחר תשלום כל חובותיה יועבר לגוף ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), שמטרותיו דומות למטרות העמותה,  בהתאם להחלטת האסיפה הכללית. לא החליטה האסיפה הכללית על הגוף האמור-  יחליט על כך יו"ר העמותה.

 

46. העמותה תגיש לרשם מסמכים אלה, חתומים בידי שנים מחברי הועד:

 1. הודעה על שינוי מענה של העמותה, על בחירת חבר או מינוי חבר של הועד או של ועדת הביקורת או של הגוף המבקר או על פקיעת כהונתו- תוך שבועיים לאחר האירוע.
 2. העתק מהחלטת האסיפה הכללית לפי סעיפים 11 או 12, לחוק העמותות תש"ם-1980 או מהחלטה של האסיפה הכללית או של הועד בדבר הרשאים לחתום בשם העמותה- תוך שבועיים לאחר קבלת ההחלטה.
 3. העתק מהדו"ח הכספי בצירוף המלצת ועדת הביקורת או הגוף המבקר, ואם נתמנה רואה חשבון לפי סעיף 37 לחוק העמותות תש"ם-1980, בצירוף אישורו והערותיו תוך שבועיים לאחר האסיפה הכללית שהדו"ח הובא לפניה;
 4. מסמכים אחרים ששר הפנים קבע אותם בתקנות.
Call Now Button

פנייה למשרה באגודה לבריאות הציבור

[כוכבית * הינה שדה חובה]

קובץ קורות חיים בפורמט pdf או word. גודל מקסימלי 2MB.